Zasady sporządzania biznesplanu

Biznesplan to jedno z pierwszych i jednocześnie największych wyzwań dla osoby podejmującej decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej. Musi zawierać wszystkie informacje na temat planowanego przedsięwzięcia i zakładać odpowiedzi na najważniejsze zagadnienia z tym związane. To, jak obszerny powinien być dokument zależy od wielu spraw, dlatego nie ma sztywnej reguły co do tego.

Zasady sporządzania biznesplanu

Przygotowania do stworzenia idealnego biznesplanu?

Biznesplan sporządza się zgodnie z wcześniej określonymi etapami, wszystko musi być bardzo dobrze przemyślane. Rozpoczyna się od przygotowania spisu treści wraz z tytułami rozdziałów. W dokumencie ma znaleźć się ponadto informacja o osobie koordynującej jego stworzenie i tworzącej wszelkie zapisy. Konieczne jest stworzenie zespołu i podział między ich członków konkretnych zadań, do których należy między innymi zdobywania potrzebnych informacji. Te z kolei muszą być następnie posegregowane biorąc pod uwagę zawartość poszczególnych rozdziałów określonych na samym początku. Zasadniczo każdy biznesplan finalnie różni się od pierwotnych założeń, ponieważ wskazane jest wprowadzanie zmian. Świadczy to o kompetentnym zespole, który nie akceptuje wszystkiego tak, jak zostało zaproponowane, ale podpowiada, co jeszcze można ulepszyć.

Złote zasady odnośnie tworzenia biznesplanu

Z założenia biznesplan jest kierowany do osób z zewnątrz, które nie znają polityki firmy, ani oferowanych produktów i usług. Dlatego każdy zapis musi być zrozumiały dla odbiorców, sformułowany w prosty sposób. Każde zagadnienie ma być opisane wyłącznie jeden raz, niewskazane są powtórzenia, które nie są dobrze odbierane. Sporządzony biznesplan ma przekonywać o słuszności wszystkich zawartych w nim stwierdzeń. Najlepiej poprzeć je opiniami postronnych osób, by zyskały na wiarygodności. Ważnym punktem w każdym biznesplanie jest realna ocena ponoszonego ryzyka, jeżeli składa się na nie kilka kryteriów – wszystkie muszą być poruszone. Dokument musi być rzetelny pod każdym względem.